HYT 揭晓Skull Axl Rose限量手表

HYT 揭晓Skull Axl Rose限量手表

早前传奇摇滚乐队Guns N’ Roses主音Axl Rose为澳洲摇滚乐队AC/DC担任主音作巡回演唱时,已经自得地戴着他喜爱的HYT Skull手表。今天 ,Axl与HYT一同揭晓这枚由Axl设计的HYT Skull Axl Rose限量手表 。

Guns N’ Roses的首创人之一Axl Rose 是已往30年来最无可置疑以及最备受尊敬的摇滚艺人之一。Axl怪异的嗓子让人一听难忘,并让他於摇滚音乐汗青上留下了印记。

从不墨守陈规丶喜爱刺激的Axl拣选了HYT 。早在数多个月前在AC/DC丶和近来在Guns N’ Roses Not in this Lifetime世界巡回演唱会傍边的表演中,Axl 的手段上都佩带着HYT Skull手表 ,Skull Maori更是他的首选,但Axl会就此而已吗?

Sweet Child

「前次於伯恩在AC/DC的演唱会中,咱们走进了後台」 , HYT 开办人之一Vincent Perriard回忆道,「咱们还未及先容,Axl却早已经知道HYT ,另有咱们那立异丶摇滚的品牌精力。Axl与咱们碰面时,即席构想他的手表,代表Axl精力的手表就此降生。 咱们为他创造了属於他的腕表 ,如他所设计的同样 。 咱们为此感应出格自豪!」

Rocket Queen

Skull Axl Rose手表是由Axl亲自创作的自订技俩。他选择了以Skull手表作原型 ,要求把骷髅头造成年夜马士革钢气势派头,并且是蓝色的骷髅头。 为了呼应这蓝色为主调的设计,Axl於面盘上缭绕骷髅头的时标选用了不异的蓝色作粉饰 。别的 ,咱们也将两块镶於表壳3点钟以及9点钟位置的侧板分外加以装饰,以蓝色PVD加工处置惩罚,并接纳Clous de Paris巴黎饰钉图案装饰。 Skull Axl Rose 手表出格配衬一条抢眼的粗皮带 ,上有蓝色缝线,使手表的摇滚味道更浓更彪炳。

HYT在表违的蓝宝石水晶玻璃出格印上Guns N'Roses标记,以暗示对于这传奇摇滚乐队的敬意 ,同时标记下方,则印有主唱Axl Rose的署名 。 这表表壳直径51毫米丶以经微喷砂处置惩罚的DLC钛金属制造 。HYT Skull Axl Rose手表将於2016年12月推出,限量25枚。

Skull Axl Rose 技能规格

表壳:玄色DLC钛金属 ,外貌经微喷砂处置惩罚

-表径 :51毫米

-厚度:17.9毫米

-橡胶包覆旋锁式DLC钛金属表冠

-6时位置设玄色DLC钛金属立体时标

-表壳侧板(3时及9时位置)以蓝色PVD Clous de Paris 装饰加工

-拱形蓝宝石水晶玻璃表镜,具防眩涂层

-旋入式金属化蓝宝石水晶底盖,印有Guns'N'Roses标记及Axl Rose的署名

-防水深度50米

功效:逆跳式玄色液体小时显示;秒钟显示

机芯 :HYT独创手动上炼机械机芯

-振频每一小时28 800次 ,4赫兹 ,35石

-板桥采手工倒角处置惩罚并饰有日内瓦波纹,镀铑贮液槽

-65小时动力贮存

表盘:非一体式布局,镀铑并装饰「Clous de Paris」巴黎饰钉图案 ,PVD蓝色时标,玄色液体小时显示

-经蓝色PVD处置惩罚的年夜马士革钢骷髅头

-玄色小时盘,灰色刻度

-小秒盘(左眼)

-动力贮存唆使(右眼)

表带:玄色皮带配可调式手段带 ,以蓝色缝线粉饰,玄色DLC Ardillon针式表扣

参考编号 :151-DL-47-NF-BV,限量25枚

HYT腕表官网:http://www.hytwatches.com/

【读音】:

zǎo qián chuán qí yáo gǔn lè duì Guns N’ Roseszhǔ yīn Axl Rosewéi ào zhōu yáo gǔn lè duì AC/DCdān rèn zhǔ yīn zuò xún huí yǎn chàng shí ,yǐ jīng zì dé dì dài zhe tā xǐ ài de HYT Skullshǒu biǎo 。jīn tiān ,Axlyǔ HYTyī tóng jiē xiǎo zhè méi yóu Axlshè jì de HYT Skull Axl Rosexiàn liàng shǒu biǎo 。

Guns N’ Rosesde shǒu chuàng rén zhī yī Axl Rose shì yǐ wǎng 30nián lái zuì wú kě zhì yí yǐ jí zuì bèi shòu zūn jìng de yáo gǔn yì rén zhī yī 。Axlguài yì de sǎng zǐ ràng rén yī tīng nán wàng ,bìng ràng tā yú yáo gǔn yīn lè hàn qīng shàng liú xià le yìn jì 。

cóng bú mò shǒu chén guī diǎn xǐ ài cì jī de Axljiǎn xuǎn le HYT。zǎo zài shù duō gè yuè qián zài AC/DCdiǎn hé jìn lái zài Guns N’ Roses Not in this Lifetimeshì jiè xún huí yǎn chàng huì bàng biān de biǎo yǎn zhōng ,Axl de shǒu duàn shàng dōu pèi dài zhe HYT Skullshǒu biǎo ,Skull Maorigèng shì tā de shǒu xuǎn ,dàn Axlhuì jiù cǐ ér yǐ ma ?

Sweet Child

「qián cì yú bó ēn zài AC/DCde yǎn chàng huì zhōng ,zán men zǒu jìn le hòu tái 」, HYT kāi bàn rén zhī yī Vincent Perriardhuí yì dào ,「zán men hái wèi jí xiān róng ,Axlquè zǎo yǐ jīng zhī dào HYT,lìng yǒu zán men nà lì yì diǎn yáo gǔn de pǐn pái jīng lì 。Axlyǔ zán men pèng miàn shí ,jí xí gòu xiǎng tā de shǒu biǎo ,dài biǎo Axljīng lì de shǒu biǎo jiù cǐ jiàng shēng 。 zán men wéi tā chuàng zào le shǔ yú tā de wàn biǎo ,rú tā suǒ shè jì de tóng yàng 。 zán men wéi cǐ gǎn yīng chū gé zì háo !」

Rocket Queen

Skull Axl Roseshǒu biǎo shì yóu Axlqīn zì chuàng zuò de zì dìng jì liǎng 。tā xuǎn zé le yǐ Skullshǒu biǎo zuò yuán xíng ,yào qiú bǎ kū lóu tóu zào chéng nián yè mǎ shì gé gāng qì shì pài tóu ,bìng qiě shì lán sè de kū lóu tóu 。 wéi le hū yīng zhè lán sè wéi zhǔ diào de shè jì ,Axlyú miàn pán shàng liáo rào kū lóu tóu de shí biāo xuǎn yòng le bú yì de lán sè zuò fěn shì 。bié de ,zán men yě jiāng liǎng kuài xiāng yú biǎo ké 3diǎn zhōng yǐ jí 9diǎn zhōng wèi zhì de cè bǎn fèn wài jiā yǐ zhuāng shì ,yǐ lán sè PVDjiā gōng chù zhì chéng fá ,bìng jiē nà Clous de Parisbā lí shì dìng tú àn zhuāng shì 。 Skull Axl Rose shǒu biǎo chū gé pèi chèn yī tiáo qiǎng yǎn de cū pí dài ,shàng yǒu lán sè féng xiàn ,shǐ shǒu biǎo de yáo gǔn wèi dào gèng nóng gèng biāo bǐng 。

HYTzài biǎo wéi de lán bǎo shí shuǐ jīng bō lí chū gé yìn shàng Guns N'Rosesbiāo jì ,yǐ àn shì duì yú zhè chuán qí yáo gǔn lè duì de jìng yì ,tóng shí biāo jì xià fāng ,zé yìn yǒu zhǔ chàng Axl Rosede shǔ míng 。 zhè biǎo biǎo ké zhí jìng 51háo mǐ diǎn yǐ jīng wēi pēn shā chù zhì chéng fá de DLCtài jīn shǔ zhì zào 。HYT Skull Axl Roseshǒu biǎo jiāng yú 2016nián 12yuè tuī chū ,xiàn liàng 25méi 。

Skull Axl Rose jì néng guī gé

biǎo ké :xuán sè DLCtài jīn shǔ ,wài mào jīng wēi pēn shā chù zhì chéng fá

-biǎo jìng :51háo mǐ

-hòu dù :17.9háo mǐ

-xiàng jiāo bāo fù xuán suǒ shì DLCtài jīn shǔ biǎo guàn

-6shí wèi zhì shè xuán sè DLCtài jīn shǔ lì tǐ shí biāo

-biǎo ké cè bǎn (3shí jí 9shí wèi zhì )yǐ lán sè PVD Clous de Paris zhuāng shì jiā gōng

-gǒng xíng lán bǎo shí shuǐ jīng bō lí biǎo jìng ,jù fáng xuàn tú céng

-xuán rù shì jīn shǔ huà lán bǎo shí shuǐ jīng dǐ gài ,yìn yǒu Guns'N'Rosesbiāo jì jí Axl Rosede shǔ míng

-fáng shuǐ shēn dù 50mǐ

gōng xiào :nì tiào shì xuán sè yè tǐ xiǎo shí xiǎn shì ;miǎo zhōng xiǎn shì

jī xīn :HYTdú chuàng shǒu dòng shàng liàn jī xiè jī xīn

-zhèn pín měi yī xiǎo shí 28 800cì ,4hè zī ,35shí

-bǎn qiáo cǎi shǒu gōng dǎo jiǎo chù zhì chéng fá bìng shì yǒu rì nèi wǎ bō wén ,dù lǎo zhù yè cáo

-65xiǎo shí dòng lì zhù cún

biǎo pán :fēi yī tǐ shì bù jú ,dù lǎo bìng zhuāng shì 「Clous de Paris」bā lí shì dìng tú àn ,PVDlán sè shí biāo ,xuán sè yè tǐ xiǎo shí xiǎn shì

-jīng lán sè PVDchù zhì chéng fá de nián yè mǎ shì gé gāng kū lóu tóu

-xuán sè xiǎo shí pán ,huī sè kè dù

-xiǎo miǎo pán (zuǒ yǎn )

-dòng lì zhù cún suō shǐ (yòu yǎn )

biǎo dài :xuán sè pí dài pèi kě diào shì shǒu duàn dài ,yǐ lán sè féng xiàn fěn shì ,xuán sè DLC Ardillonzhēn shì biǎo kòu

cān kǎo biān hào :151-DL-47-NF-BV,xiàn liàng 25méi

HYTwàn biǎo guān wǎng :http://www.hytwatches.com/

澳博体育app - 官网

  • 分享


上一篇:Blancpain 2016圣诞佳节手表保举 下一篇:IWC万国表圣诞狂欢派对于

发表评论